Συνδετικές Λέξεις

This category can only be viewed by members.

Τρόποι έναρξης μια θεματικής περιόδου

2017-08-18T14:52:44+03:00

«Είναι γνωστό ότι…» «Δεν υπάρχει αμφιβολία..» «Είναι κοινά παραδεκτό..» «Είναι γεγονός ότι…» «Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη….» «Αποτελεί κοινό τόπο ότι ..» «Είναι κοινός τόπος…» «Κατά κοινή ομολογία…» «Υποστηρίζεται συχνά ότι…» «Λέγεται συχνά ότι…» Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account" Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες του [...]

Τρόποι έναρξης μια θεματικής περιόδου2017-08-18T14:52:44+03:00

Ενδεικτικοί τρόποι έναρξης της περιόδου κατακλείδας

2017-08-18T14:51:09+03:00

«Αβίαστα, λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα…» «Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε…» «Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό…» «Εύκολα, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να συμπεράνει…» «Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό…» «Εύκολα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα…» «Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές…» Εάν είστε συνδρομητής δώστε τα στοιχεία σας στο πεδίο "My Account" Διαφορετικά, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πληροφορίες [...]

Ενδεικτικοί τρόποι έναρξης της περιόδου κατακλείδας2017-08-18T14:51:09+03:00

Χρήση μιας συνδετικής λέξης ή φράσης

2017-08-18T14:49:09+03:00

1) Για πρόσθεση – συμπλήρωση – ομοιότητα: Αφενός… αφετέρου… Επίσης.. Παράλληλα… Ακόμη… Επιπλέον… Επιπροσθέτως… Εκτός απ’ αυτό… Δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη ότi… Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί… Αξίζει , επιπλέον ν’ αναφερθούμε… Όχι μόνο… αλλά και… Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονίσουμε… 2) Για χρονική σύνδεση: Ταυτόχρονα… Συγχρόνως… Αρχικά… Ύστερα… Αφότου… Στη συνέχεια… Ενώ… Μετά από [...]

Χρήση μιας συνδετικής λέξης ή φράσης2017-08-18T14:49:09+03:00

Συνδετικές λέξεις – φράσεις που συνδέουν τη θεματική ενότητα με τις λεπτομέρειες

2017-08-18T14:47:50+03:00

«Ειδικότερα…» «Πράγματι…» «Πιο συγκεκριμένα…» «Αναλυτικότερα…» «Γι΄ αυτό λοιπόν…» «Με άλλα λόγια…» «Φυσικά…» «Βέβαια…» «Αναντίρρητα…» «Έτσι..» «Οπωσδήποτε…» «Αρχικά…» «Στην περίπτωση αυτή…» «Αυτό ισχύει στο μέτρο που….» «Είναι αλήθεια ότι…» «Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί λεκτική υπερβολή» «Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία…» «Με αφετηρία τη θέση αυτή…» «Κατά συνέπεια είναι ανάγκη…» «Σε μια τέτοια περίπτωση….» «Στο πλαίσιο [...]

Συνδετικές λέξεις – φράσεις που συνδέουν τη θεματική ενότητα με τις λεπτομέρειες2017-08-18T14:47:50+03:00

Μεταβατικές – διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις

2017-08-18T14:45:55+03:00

α) Λέξεις που δηλώνουν χρονική σχέση: ταυτόχρονα, συγχρόνως, προηγουμένως, ύστερα, έπειτα, στη συνέχεια, αμέσως, τέλος, κατόπιν, εν τω μεταξύ, αργότερα, τώρα, πριν, ενώ, καθώς, αφότου … β) Λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν πρόθεση, ομοιότητα, αναλογία, συμπλήρωση: επιπλέον, επίσης, ακόμα, επιπροσθέτως, παράλληλα, εξάλλου, εκτός απ΄ αυτό, συμπληρωματικά, κοντά σ΄ αυτό, ας σημειωθεί ακόμη ότι, δεν πρέπει [...]

Μεταβατικές – διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις2017-08-18T14:45:55+03:00

Title

Go to Top